Tveganja za zdravje pri iskanju in pridobivanju nafte in plina

Evropska komisija je objavila stališče Znanstvenega odbora za zdravje, okolje in porajajoča se tveganja o tveganjih in vplivih na zdravje v povezavi z iskanjem in pridobivanjem nafte in zemeljskega plina. Pri teh aktivnostih se poveča izpostavljenost številnim okoljskim dejavnikom tveganja, med drugim nevarnim kemikalijam, kot so biocidi, hlapne organske snovi, poliaromatski ogljikovodiki, trdim delcem in hrupu, narastejo pa tudi seizmološke aktivnosti. Stališče je dostopno na: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_013.pdf